Bồ đề năng lực vô biên

1198520450835112676

Bồ đề năng lực vô biên ,
Tiêu trừ ác nghiệp tiền khiên bao đời .
Lại tăng phước tận trùng khơi ,
So Thanh văn chúng chẳng ai sánh bì .

Hãy ngự trên bồ đề tuấn mã ,
Làm tiêu tan tất cả chán chường .
Chớ lùi hãy vững dây cương ,
Từ an vui đến vô vàn an vui .


Ác hành khi đã cạn vơi ,
Thì không còn khổ, trọn đời an nhiên .
Dứt tà phân biệt, hết phiền ,
Thân tâm thanh tịnh tội khiên sạch làu .


Phước đức trang nghiêm thân tươi mát ,
Tuệ sáng ngời Bồ tát tâm an .
Vì đời nguyện trú tử sanh ,
Đâu còn chán ghét thế gian não phiền .

Dạy tu bố thí trước tiên ,
Đem cho vật thực Phật khuyên nên hành .
Đã quen thí vật linh tinh ,
Dần cho cả máu thịt trên thân mình .


Khi đối tự thân mình đã rõ ,
Không khác gì cọng cỏ lá rau .
Thì không khó nhọc chi đâu ,
Xả thân bố thí mình đầu chân tay .

Nay ta vì hạnh bồ đề ,
Như người chữa bệnh không nề đớn đau .
Chịu đau nhỏ trừ hại to ,
Khổ này có hạn, không lo kéo dài .

Phương pháp này Y vương chẳng dụng ,
Chữa lành vô số chứng nan y .
Dược phương ngài rất tinh vi ,
Không gây đau đớn chút gì chúng sinh

Nếu ngươi sợ bỏ tay chân ,
Như trong Giới luật khuyên nên gắng làm .
Thật là lo sợ viễn vông ,
Kẻ ngu chưa biết biện phân chính tà .

Ngươi đã trải qua vô số kiếp ,
Nào bị đâm bị đốt, xả cưa .
Mà ngu si vẫn như xưa ,
Bồ đề vô thượng vẫn chưa viên thành .


Đừng nên khiếp nhược thối lui ,
Nghĩ rằng ta chẳng có tài cán chi .
Làm sao giác ngộ được gì ,
Hãy nghe kinh giáo Như lai dạy rành .

Chỉ cần có đức siêng năng ,
Dù cho ruồi muỗi ( cũng ) chứng thành ngôi cao .
Huống là nhân loại như ta ,
Nếu không xả giới quyết là chứng nên .

8615408
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
1127
4410
69713
131593
8615408