Tay run

1. Day ấn và hơH.45, 300, 127, 124, 100, 130, 131, 61, 180, 39, 0.