Những hình giải phẫu lồng ngực.Tim Phổi

h194

h202h203h212h216H226H227H234N-257N-256N-260N-261N-262N-267N-270N-287{jcommentN-294s off}N-314N-319N-321N-333N-277N-329N-326N-325H236N-266N-245N-320N-269N-282H226N-274N-268N-284N-279N-244N-261N-292N-258N-297N-302N-310N-330N-250N-334N-335N-336N-337N-338N-339