Học Tập Thuơng Hàn Luận Bản Nghĩa - Phần 1

TIẾP NỐI ĐỀ XƯỚNG CỦA CỤ LƯU THỦY LÀM TRONG SÁNG THÊM BẢN NGHĨA CÁC SÁCH THƯƠNG HÀN LUẬN VÀ TẠP BỆNH LUẬN

Việt Nhân Lưu Thủy (1887- 1964) sinh quán tại Quảng Nam đã để lại cho các thế hệ sau một di cảo vô cùng quý giá trong đó có 2 sách Thương Hàn Luận Bản Nghĩa và Tạp Bệnh Luận Bản Nghĩa với đề xướng chấn hưng Đông Y bằng cách học tập 2 sách Thương Hàn Luận và Tạp Bệnh Luận của Đức Trọng Cảnh. Tôi nhờ học tập Bản Nghĩa mà biết được Đông Y có truyền thống Đạo học Khí Hoá nhưng xét kỹ các Bản Nghĩa tuy có lợi ích to lớn vẫn còn chỗ khó hiểu đối với nhiều người không quen văn pháp cổ và nhất là các nhà khoa học. Vì vậy việc tiếp nối Cụ Lưu Thủy và làm trong sáng thêm các Bản Nghĩa này là nhiệm vụ thừa kế và phát huy của các thế hệ sau. Tôi gợi ý và đề nghị như vầy:

Page 10 of 10

10865757
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
5427
8746
241022
211919
10865757